10 децембра, 2023

Програм приправништва за незапослене са средњим образовањем

Незапослени са завршеном средњом школом имају могућност укључивања у меру приправништва Националне службе за запошљавање. Ова мера подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци ради обављања приправничког стажа и стицања услова за полагање стручног испита.

Реализује се код послодавца који припада приватном сектору и траје у складу са законом, односно на основу акта о организацији и систематизацији послова код послодавца.

Послодавцу Национална служба рефундира на месечном нивоу нето минималну зараду и припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, у трајању до шест месеци.

Послодавац треба да обезбеди ментора који је минимум истог нивоа квалификација као и приправник и да има најмање 12 месеци искуства у струци или 24 месеца радног искуства на пословима на којима се приправник оспособљава.

У меру се могу укључити незапослени са средњим образовањем млађи од 30 година који се на евиденцији налазе дуже од шест месеци, особе са инвалидитетом, Роми, млади који имају статус младих у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама.

Јавни позив је отворен до 30. новембра, односно до утрошка средстава издвојених за ову намену.

не, не , не!!!!!!